Rizika fondů

V současné době je oblast kolektivního investování právně upravená několika zákony, vyhláškami nebo přímo směrnicemi EU. Drtivá většina fondů je spravována přes renomované investiční společnosti, které na trhu působí i několik desítek let. Stále však platí obecné pravidlo, že investování do podílových fondů s sebou nese jistou míru rizik, s nimiž by měl být každý investor před uskutečněním investice úplně a jasně obeznámen.

Tržní riziko

Hodnota jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu podílového fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat. Jejich celková ziskovost není nikdy zaručena.

Měnové riziko

Investici v zahraniční měně ovlivňuje kolísání měnového kurzu zahraničního platidla vůči české koruně.

Úrokové riziko

Spočívá v závislosti cenných papírů na výši dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb.

Riziko zrušení fondu

Investiční společnost může fond zrušit zejména z ekonomických důvodů, přičemž podílníci nemají zaručeno, že v důsledku této skutečnosti budou moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jejich investice.

Riziko emitenta

Jde o riziko emitenta (vydavatele) cenných papírů, který nebude schopen splácet své závazky, čímž může investor přijít o část investice (i celou).

Riziko změny právního systému

Fond musí splnit nejrůznější právní požadavky, včetně požadavků plynoucích ze zákonů o cenných papírech a z daňových zákonů platných v zemích, kde se podíly distribuují mezi investory. Pokud by během existence fondu došlo k jakékoliv změně v těchto zákonech, mohou se právní požadavky, jímž fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků.

Riziko ztráty majetku v úschově

I když je účet podílového fondu vedený u depozitáře nebo takzvaného custodiana oddělen od majetku banky, nelze vyloučit podvodné jednání ze strany depozitáře nebo custodiana s cílem obohatit se na úkor investorů.

Riziko derivátů

Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv, a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání a riziko pákového efektu, který může přinést vyšší zisky, ale i vyšší ztráty.

Riziko vypořádání

Nelze vyloučit situaci, kdy transakce s majetkem fondu vinou prodávajícího/kupujícího neproběhne podle původních předpokladů z důvodu nezaplacení nebo nedodání investičních nástrojů ve sjednaném termínu.

Riziko nedostatečné likvidity

Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu, anebo některý majetek fondu či podkladových fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydaných fondem.

Riziko odejmutí licence ČNB

Jedná se o riziko, že Česká národní banka jako kontrolní orgán může odejmout společnosti povolení k vytvoření fondu, jestliže průměrná výše vlastního kapitálu fondu za posledních šest kalendářních měsíců je nižší než 50 milionů Kč.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoji kariéru
na správném místě

Staňte se s námi specialisty
na investice.

Číst více