Jak investovat

Díky spolupráci se společností Moventum a.s. máme možnost otvírat investiční účty pro klienty přímo v Lucembursku. Klienti následně na těchto účtech zhodnocují své volné finanční prostředky, které jsou zainvestované v různých podílových fondech. Klienti pravidelně nebo jednorázově nakupují podílové listy fondů, které se v průběhu investičního horizontu zhodnocují v závislosti na vývoji kapitálového trhu a investiční strategii konkrétního podílového fondu.

Nejčastější chybou domácností a firem je nechat ležet peníze ladem, ať už na účtech v bance, nebo doma „pod matrací“. Nejenže se znehodnocuje jejich kupní síla vlivem inflace, ale zejména dochází k ušlému výnosu, který by mohl být v souvislosti s investováním realizován. Většina lidí pro peníze pracuje a neuvědomuje si, že peníze mohou naopak pracovat pro ně. Pokud nechcete doufat a spoléhat se na sociální politiku státu, začněte uvažovat, jak naložíte se svými volnými zdroji.

Ukažme si několik základních důvodů, proč by každý z nás měl alespoň část volných zdrojů investovat:

Zásady investování

Investování je činnost, jejímž cílem je zhodnotit finanční prostředky. Samozřejmě má i investování svá „pro a proti“, proto je nezbytné uvědomit si základní aspekty, které danou investici ovlivňují. Existují tři základní faktory ovlivňující každou investici a investiční strategii. Jsou to VÝNOS, RIZIKO a LIKVIDITA. Princip výběru investice je z pohledu těchto tří vlastností zcela srozumitelný. Dané faktory nám říkají, že pokud chceme jistotu, nemůžeme očekávat vysoký výnos ani okamžitou likviditu. Výnos znamená zhodnocení vložených prostředků v určitém časovém intervalu. Riziko představuje pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo, nebo dokonce nastane ztráta (někdy až celé) investice. Likviditou se rozumí schopnost proměny finančního nástroje zpět na hotovost. Tyto faktory jsou obecně známy pod pojmem „magický investiční trojúhelník“.

Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. Všeobecně platí, že delší investiční horizont u jednotlivých aktiv snižuje riziko dané investice. U všech typů finančních nástrojů by měl být vždy uváděn takzvaný doporučený minimální investiční horizont. Je to doba investování pro daný typ aktiva, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Investiční horizont klienta je nezbytné zjistit ještě před uskutečněním samotné investice.

Likvidita

Významná vlastnost jakéhokoli finančního nástroje je jeho likvidita neboli to, jak rychle lze z investičního instrumentu získat zpět hotovost. Investor tak posuzuje, jak dlouho si může dovolit svou hotovost nechat vázat a také jaké náklady jsou spojeny s přeměnou investic na hotovost. Určitá aktiva mají likviditu danou sjednanými podmínkami (například termínované účty). Míra likvidity daného aktiva je zpravidla dána poptávkou a nabídkou po něm. Pokud budete chtít prodat starožitnost, o kterou není zájem, pak je její likvidita velmi omezená. Naopak vysokou mírou likvidity se vyznačují kupříkladu otevřené podílové fondy. Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotovosti, nebo vysoce likvidních aktiv.

Riziko

Definice rizika je zpravidla vnímána jako míra nejistoty spojená v případě investování s očekávaným výnosem. Vztah investora k riziku je velmi subjektivní, neboť existují investoři rizikově averzní i rizikově orientovaní. Obecně lze říci, že riziko investice klesá s prodlužující se délkou investičního horizontu a diverzifikací neboli nákupem více druhů aktiv.

Diverzifikace

Dosažení optimální investiční strategie je založeno zejména na vhodné diverzifikaci, tedy rozložení portfolia mezi nejrůznější typy aktiv, odvětví či regionů. Optimální portfolio je pro každého investora odlišné, odvíjí se podle jeho finanční situace, osobních preferencí a hlavně tolerance vůči riziku. Diverzifikace je jednou z nejdůležitějších výhod investování do podílových fondů. Podílový fond je diverzifikován, protože vlastní mnoho různých cenných papírů.

Jak to funguje v praxi?

Klient, teď již „investor“, se rozhodne na základě komunikace s námi, která z investičních strategií je pro něj vhodná nebo přiměřená. Tyto dva termíny vyplývají z legislativních požadavků, kdy před uskutečněním každé investice musí být vytvořen takzvaný investiční/rizikový profil klienta. Z něho se dozvíme informace o vás jako investorovi, o vašich finančních cílech, finančních možnostech, vztahu k riziku, zjistíme znalosti a zkušenosti, které máte s finančními produkty a investováním ve všeobecnosti. Z dostupných dat poté vytvoříme investiční profil, na jehož základě se dohodne konkrétní forma zhodnocování volných finančních prostředků.

Po otevření investičního účtu obdrží investor od společnosti Moventum všechny přihlašovací údaje a informace k účtu. V tomto momentu odešle peněžní prostředky na účet, kde se na základě jeho pokynů tyto peníze zainvestují do podílových listů vybraných fondů. Znamená to, že klient si zakoupí jistý počet podílů ve fondu, a stává se tak spoluvlastníkem fondu. Počet jeho podílů se nemění, pokud nenakoupí další podíly, anebo se nerozhodne část svých podílů odprodat. Co se mění, je tržní hodnota těchto podílů, protože každý obchodní den je cena jednoho podílu na základě vývoje kapitálového trhu jiná, a proto i majetek klienta se mění každý obchodní den.

Drtivá většina klientů si svůj investiční horizont rozkládá na období delší než deset let, jelikož se snaží zhodnotit své finanční prostředky co nejvýhodněji. Tady platí pravidlo, že výkyvy na kapitálových trzích se v delším časovém horizontu rozloží, a klient tak zhodnotí své finanční prostředky při přiměřeném riziku, které je s investováním spojené. Je důležité si uvědomit, že podílové fondy nabízejí různou míru výnosnosti v závislosti na míře rizika, která je s danou investiční strategií fondu spojená. Výnosy z minulosti nejsou v žádném případě garancí, že podobného výnosu bude dosaženo i následujícího roku nebo v dalších letech.

V průběhu investování si klient může finanční prostředky kdykoli vybrat. Funguje to tak, že se odprodají podíly z jeho účtu, zamění se v aktuální tržní hodnotě za hotovost a ta se následně klientovi vyplatí na jeho bankovní účet. Celý tento proces trvá přibližně deset pracovních dní. Klient přitom neplatí žádné storno poplatky, což je obrovská výhoda oproti jiným investičním produktům.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoji kariéru
na správném místě

Staňte se s námi specialisty
na investice.

Číst více