Typy fondů

Akcie - to slovo zná každý z doby kupónové privatizace a právě akcie je hlavním investičním instrumentem akciových fondů. Jsou ale i další podílové fondy, např. dluhopisové, smíšené nebo fondy peněžního trhu. Tyto čtyři typy fondů patří mezi základní, ale jejich variací a dalších typů fondů existuje nepřeberná řada a stále vznikají nové na základě poptávky ze strany investorů a nabídky ze strany investičních společností.
 

Akciové fondy
Investuje zcela nebo převážně do akcií. Podíl akcií ve fondu tvoří minimálně 66 % majetku fondu. Jedná se o dlouhodobou formu investování, minimální doporučený investiční horizont je sedm a více let. Minimální investiční horizont znamená, že při dodržení této doby investice má investor nejvyšší pravděpodobnost, že nebude ve ztrátě, ale naopak v zisku. Akciové fondy jsou nejvíce rizikové a to z důvodu jejich vysoké volatility (kolísavosti kurzu ceny podílového listu). Hodnota akcií kolísá a tudíž kolísá i kurz akciového fondu. Obecně se dá říct, že fond investující do akcií velkých firem (tzv. Blue chips společnosti) nebo na etablovaných trzích (např. USA, Eurozóna, Japonsko) má nižší volatilitu než fondy investující do akcií malých firem nebo na méně rozvinutých trzích (např. země východní Evropy, Asie, Blízky východ). Protiváhou k jejich rizikovosti je potenciální výnos, ten je uváděn k investičnímu horizontu a pohybuje se mezi 6 - 12 % p. a. Akciové fondy mají také vyšší poplatky, což je dáno jejich aktivní správou a vyššími náklady oproti jiným typům fondů.
 

Dluhopisové fondy
Investují prostředky především do dluhových cenných papírů. Z hlediska doby trvání investice jsou vhodné pro uložení na minimální dobu tři roky. Tento typ fondu je vhodný pro konzervativnější klienty s obezřetným přístupem k riziku. Fondy investují do státních, komunálních a korporátních dluhopisů. I mezi dluhopisovými fondy můžeme nalézt značné rozdíly ve vztahu výnos - riziko. Nejbezpečnějšími dluhopisovými fondy jsou ty, které nakupují státní obligace a nejméně bezpečné (ale zároveň s největším potenciálním výnosem), jsou fondy nakupující tzv. High-Yields dluhopisy, což znamená, že nakupují dluhopisy od emitenta s nízkým kreditním ohodnocením (např. začínající podniky nebo vyhaslé hvězdy). Výnos u dluhopisových fondů se pohybuje mezi 4 - 6 % p. a. a je uváděn k investičnímu horizontu. Poplatky u těchto fondů jsou nižší než u akciových fondů.
 

Smíšené fondy
Jsou pojítkem mezi akciovými a dluhopisovými fondy. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu a zpravidla mohou držet větší množství peněz v hotovosti pro případnou zajímavou investiční příležitost. Jejich investiční strategie záleží na statutu fondu. Výnos fondu závisí velmi na osobnosti portfolio manažera. Smíšené fondy se dělí na dynamické (s převahou akciové složky) nebo defenzivní (s převahou dluhopisové složky). Jejich výnos se tedy pohybuje ve velmi širokých mantinelech, obyčejně od 5 - 10 % p. a. Volatilita fondu rovněž závisí na zvolené investiční strategii, jakož i investiční horizont, který je 3 -10 let v závislosti na podílu akciové složky.
 

Fondy peněžního trhu
Investují do vysoce bezpečných dluhopisů (průměrná splatnost všech cenných papírů v portfoliu musí činit méně než jeden rok), do pokladničních poukázek nebo peníze ukládají na termínované účty (fond může dosáhnout vyššího úroku než drobný investor). Fond je určen pro velmi konzervativní investory, kteří preferují jistotu před výnosem. Fond má velmi nízkou volatilitu a jeho hodnota po jednom roce prakticky neklesne pod svou původní úroveň. Výnos se odvíjí od úrokových sazeb. Rostou-li úrokové sazby, pak roste i výnos peněžních fondů. Průměrný výnos se pohybuje kolem 2-4 % p. a. Investiční horizont je u tohoto typu fondu minimálně 1 rok.
 

Fondy fondů (střešní fondy)
Jsou fondy, které nakupují do svého portfolia podílové listy jiných fondů. Investicím do tohoto typu fondů se někdy říká diverzifikace na druhou. První diverzifikací je, že fond nakupuje rozličné cenné papíry a druhou je, že tento fond nakupuje rozličné podílové listy, jež tyto cenné papíry nakupují. Jejich rizikovost a volatilita se odvíjí od nakoupených druhů podílových listů. Jestliže nakupují převážně podílové listy akciových fondů, je jejich výnos a volatilita téměř srovnatelná s těmito fondy, pokud investují převážně do podílových listů dluhopisových fondů, přibližuje se volatilita a výnos těmto typům fondu.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

Podle podkladového aktiva
Akciové, dluhopisové, smíšené, fondy peněžního trhu, nemovitostní, komoditní, fondy fondů (střešní), devizové
 

Podle investiční strategie
Teritoriálně zaměřené - např. evropské, americké, asijské, popř. vztahující se přímo ke konkrétní zemi (např. Čína), velice oblíbené jsou např. fondy rozvíjejících se ekonomik (tzv. Emerging markets)

Sektorové- sledují určitý sektor národního hospodářství (finance, průmysl, moderní technologie).

Fondy velkých hráčů - (tzv. Blue chips fondy) - investují do renomovaných značek (Pepsi, Microsoft, HSBC, Ford, Apple) zpravidla bezpečnější akciové investice.

Fondy rozvíjejících se ekonomik (emerging/frontier markets) - fondy zaměřené na lokality s dlouhodobě velice vysokým potenciálem růstu. Mohou být buď celosvětové (manažer tak dostává větší volnost při výběru cenných papírů k nákupu, na druhou stranu lze hůře tvořit cílenou investiční strategii), nebo lokální. Tyto investice jsou v krátkých obdobích velice volatilní a velice snadno podléhají tržním výkyvům. Je tedy potřeba počítat s dlouhým investičním horizontem.

Dividendové fondy - fondy, jejichž hlavním úkolem je poskytovat investorovi pasivní příjem z dividendového výnosu akcií, popř. z kupónů dluhopisů. Investor tedy získává příjem nikoliv pouze při prodeji cenných papírů ale i v celém průběhu jejich držení. Ostatní typy fondů lze označit jako akumulační nebo reinvestiční fondy, tj. dividendové výnosy v těchto fondech jsou opět investovány. Obsahem fondu bývají dluhopisy, které průběžně vyplácejí kupón a akcie, které dlouhodobě přinášejí vysoké dividendy.

Zajištěné fondy- fondy, které jsou zajištěny speciálními instrumenty a deriváty. Jedná se o tzv.zaklikávací fondy, které jsou obvykle určeny k předem neurčenému horizontu investice nebo k časově vymezenému cíli. Tyto fondy mají tzv. garanta, který ručí za splnění závazků vyplývajících z garance. V naprosté většině případů je garantovaná vložená částka, u některých produktů je garantovaný i minimální výnos. Zaklikávací fondy mají koncepci „schodů" při dosažení nového maxima ceny se stanoví nová garanční hranice. U těchto produktů je
potřeba, až na výjimky, počítat s omezením výkonnosti, protože garance bývá dosti nákladná.
.
Fondy životního cyklu - investiční strategie kopíruje životní cyklus člověka a zajišťuje, že ke konci doby investování nebude kapitál ovlivněn rozsáhlými tržními výkyvy. Zpravidla fungují tak, že investiční program životního cyklu postupně přestupuje mezi předem nastavenými podfondy, v nichž je odstupňované riziko podle doby, která zbývá do konce horizontu. Bývají využívány k důchodovému plánování.

Podle cílové skupiny investorů

Mass retail fondy - fondy určené pro širokou veřejnost se obvykle vyznačují nízkými limity pro minimální investice, což je dělá dostupnými i pro velice malé investory.

Fondy pro institucionální Investory - fondy určené pro korporace a orgány státní správy. Umožňují vhodně ukládat a zhodnocovat finanční rezervy nebo např. diverzifikovat rizika vlastního podnikání. Zpravidla se vyznačují vyššími minimálními částkami pro investice.

Fondy kvalifikovaných investorů - specifická kategorie fondů. Vzhledem k platné legislativě lze tyto produkty využít k profinancování příležitostí, které by klasické produkty nedokázaly pojmout. Díky těmto nástrojům tak lze investovat např. do umění, veteránů, vína nebo dalších investičních či podnikatelských příležitostí. Fondy kvalifikovaných investorů mívají často charakter neveřejných nabídek, nebývají tedy k dispozici široké veřejnosti.

Podle způsobu řízení

Aktivně řízené fondy - strategie fondu se přizpůsobuje podle trhu. V průběhu investice manažer fondu sleduje investiční příležitosti a přizpůsobuje jim strukturu majetku fondu. Tyto fondy se obecně vyznačují znatelně vyššími náklady na správu.

Pasivně řízené fondy- opakem předchozího. Předem je určena strategie, které se dosahuje především modelem „buy and hold, kup a drž". Změny ve struktuře majetku jsou minimální, nevýhodou mohou být svázané ruce manažera, který musí dodržet strategii fondu i za cenu tržních propadů.

Indexové fondy - fondy zaměřené na sledování určitého indexu a dosahování podobných výsledků (např. Eurostoxx 50, Dow Jones).