Investiční zásady

Investování je činnost, jejímž cílem je zhodnotit finanční prostředky. Samozřejmě má i investování svá „pro a proti“, proto je nezbytné uvědomit si základní aspekty, které danou investici ovlivňují. Existují tři základní faktory ovlivňující každou investici a investiční strategii. Jsou to výnos, riziko a likvidita. Princip výběru investice je z pohledu těchto tří vlastností zcela srozumitelný. Dané faktory nám říkají, že pokud chceme jistotu, nemůžeme očekávat vysoký výnos ani okamžitou likviditu. Výnos znamená zhodnocení vložených prostředků v určitém časovém intervalu. Riziko představuje pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo, nebo dokonce nastane ztráta (někdy až celé) investice. Likviditou se rozumí schopnost proměny finančního nástroje zpět na hotovost. Tyto faktory jsou obecně známy pod pojmem „magický investiční trojúhelník“.

Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. Všeobecně platí, že delší investiční horizont u jednotlivých aktiv snižuje riziko dané investice. U všech typů finančních nástrojů by měl být vždy uváděn takzvaný doporučený minimální investiční horizont. Je to doba investování pro daný typ aktiva, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Investiční horizont klienta je nezbytné zjistit ještě před uskutečněním samotné investice.

Likvidita

Významná vlastnost jakéhokoli finančního nástroje je jeho likvidita neboli to, jak rychle lze z investičního instrumentu získat zpět hotovost. Investor tak posuzuje, jak dlouho si může dovolit svou hotovost nechat vázat a také jaké náklady jsou spojeny s přeměnou investic na hotovost. Určitá aktiva mají likviditu danou sjednanými podmínkami (například termínované účty). Míra likvidity daného aktiva je zpravidla dána poptávkou a nabídkou po něm. Pokud budete chtít prodat starožitnost, o kterou není zájem, pak je její likvidita velmi omezená. Naopak vysokou mírou likvidity se vyznačují kupříkladu otevřené podílové fondy. Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotovosti, nebo vysoce likvidních aktiv.

Riziko

Definice rizika je zpravidla vnímána jako míra nejistoty spojená v případě investování s očekávaným výnosem. Vztah investora k riziku je velmi subjektivní, neboť existují investoři rizikově averzní i rizikově orientovaní. Obecně lze říci, že riziko investice klesá s prodlužující se délkou investičního horizontu a diverzifikací neboli nákupem více druhů aktiv.

Diverzifikace

Dosažení optimální investiční strategie je založeno zejména na vhodné diverzifikaci, tedy rozložení portfolia mezi nejrůznější typy aktiv, odvětví či regionů. Optimální portfolio je pro každého investora odlišné, odvíjí se podle jeho finanční situace, osobních preferencí a hlavně tolerance vůči riziku. Diverzifikace je jednou z nejdůležitějších výhod investování do podílových fondů. Podílový fond je diverzifikován, protože vlastní mnoho různých cenných papírů.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoji kariéru
na správném místě

Staňte se s námi specialisty
na investice.

Číst více