Definice fondů

Podílové fondy se řadí mezi formy kolektivního investovánÍ. Jejich základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své volné finanční prostředky profesionálnímu správci - investiční společnosti, která je za odměnu obhospodařuje a zhodnocuje. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností a výhod, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Proč investovat do podílových fondů

Nebudete své volné finanční zdroje potřebovat během příštích pěti let? Pak můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem, např. akciových nebo smíšených. Pro kratší horizont můžete využít dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Investiční horizont do jednoho roku je doménou fondů peněžních.

K základním výhodám kolektivního investování patří především možnost výhodného investování na finančních trzích. Shromážděním menších vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko portfolia. Výhodou je rovněž vysoká likvidita vložených prostředků (peníze máte doma cca. do 10 pracovních dní).

Důvody využití podílových fondů

  • Možnost neomezeně investovat, co se týká výše částky tak pravidelnosti či nepravidelnosti

  • Fond je tu (skoro) navždy – fond se zakládá obvykle na dobu neurčitou

  • Profesionální (jsou za to placeni) správa majetku- investor nemusí sledovat vývoj trhů, protože se o jeho majetek stará profesionální správce, ale je nutné vybrat toho správného správce (taky by jsme ho mohli vyměnit)

  • Volný vstup a výstup - podílník může kdykoliv do fondu vstoupit (nakoupit podíly) i vystoupit (odprodat podíly za tržní cenu). Pozor, některé fondy chtějí platit i za výstup!

  • Možnost diverzifikace rizik- fond obvykle obsahuje široké spektrum aktiv, čímž problémy spojené s jedním cenným papírem nemusí postihnout celou investici výrazným způsobem (na vhodný poměr riziko/výnos příjdeme na společném setkání)

  • Sdružovací efekt - díky velkému množství kapitálu fondu a investorů může i malý investor participovat na výnosech cenných papírů, které by díky omezenému jmění nemohl nakoupit (jedna akcie Microsoftu nese stejný zisk jako ten zbytek Billovi)